Zakres działalności

Zakres działalności firmy „INTEXPOL-Bis” obejmuje projektowanie
i wykonawstwo:

 • Kompletnych układów technologicznych, m.in. stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, kotłowni, węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych,
 • Instalacji i urządzeń sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, 
 • Instalacji i urządzeń przemysłowych i technologicznych w obiektach,
 • Przyłączy i sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, 
 • Przyłączy i sieci przemysłowych i technologicznych,
 • Automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji procesów w układach technologicznych, instalacjach i urządzeniach.

W ramach realizowanych zadań – wykonywanych obiektów i instalacji, oferujemy:

 • Wielobranżowe realizacje robót pod nadzorem wykwalifikowanych
  i doświadczonych inżynierów, 
 • Opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • Przygotowanie dokumentacji i urządzeń do czynności odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w odbiorze,
 • Rozruch instalacji i urządzeń (mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny), uruchamianie do pracy ciągłej i regulacja pracy, 
 • Szkolenia użytkowników z obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji,
 • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne instalacji i urządzeń. 

W ramach projektowania i nadzoru nad realizacjami firma „INTEXPOL-Bis” oferuje: 

 • Koncepcje techniczno – ekonomiczne i wielokryterialne analizy porównawcze,
 • Wielobranżowe projekty budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami formalno – prawnymi,   
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze,  
 • Projekty budowlane i wykonawcze – zamienne,
 • Doradztwo techniczne,
 • Inwentaryzacje stanu istniejącego (aktualizacja lub odtwarzanie dokumentacji),
 • Ocena stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technologicznych
  i przemysłowych,
 • Nadzór autorski dla opracowanych dokumentacji projektowych,
 • Instrukcje eksploatacji i rozruchu instalacji i urządzeń,
 • Wdrażanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii,
 • Wielobranżowy nadzór inwestorski inwestycji.